Өчигдөр замын хөдөлгөөний зөрчил гаргасан жолооч нар

9-р сарын 10 - 18 цаг 25 минут

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 09-ны өдөр 266 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 46 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 220 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна.Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв.

Хурдны зөрчилүүд:

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/09/09 23:01:00 0004УБУ 76km/h SPEED
2 2015/09/09 10:40:47 0011УНҮ 72km/h SPEED
3 2015/09/09 01:13:34 0020УНД 78km/h SPEED
4 2015/09/09 23:02:01 0025УБВ 73km/h SPEED
5 2015/09/09 10:40:46 0025УБК 68km/h SPEED
6 2015/09/09 02:51:08 0069УБН 80km/h SPEED
7 2015/09/09 13:06:44 0105УНҮ 76km/h SPEED
8 2015/09/09 00:30:48 0179УНА 71km/h SPEED
9 2015/09/09 04:49:43 0187УБД 70km/h SPEED
10 2015/09/09 07:17:01 0242УНЧ 73km/h SPEED
11 2015/09/09 00:00:14 0254УНК 89km/h SPEED
12 2015/09/09 15:44:13 0255УНИ 78km/h SPEED
13 2015/09/09 23:12:39 0256УБҮ 76km/h SPEED
14 2015/09/09 04:49:41 0262УНЧ 73km/h SPEED
15 2015/09/09 09:38:02 0265УБВ 75km/h SPEED
16 2015/09/09 10:27:38 0350УБЗ 68km/h SPEED
17 2015/09/09 10:49:26 0352УНБ 74km/h SPEED
18 2015/09/09 01:45:22 0393УБК 71km/h SPEED
19 2015/09/09 05:13:03 0393УБК 71km/h SPEED
20 2015/09/09 15:41:45 0407УНА 66km/h SPEED
21 2015/09/09 21:41:42 0422УНЗ 69km/h SPEED
22 2015/09/09 23:22:57 0445УНГ 71km/h SPEED
23 2015/09/09 13:47:44 0672УНГ 68km/h SPEED
24 2015/09/09 09:36:16 0678УНҮ 68km/h SPEED
25 2015/09/09 06:19:36 0718УНҮ 78km/h SPEED
26 2015/09/09 06:39:40 0786ГАА 77km/h SPEED
27 2015/09/09 05:48:42 0826УНҮ 76km/h SPEED
28 2015/09/09 00:07:07 0833УНР 72km/h SPEED
29 2015/09/09 16:23:59 0949УБГ 69km/h SPEED
30 2015/09/09 08:16:25 0979УНС 71km/h SPEED
31 2015/09/09 06:42:28 1001УБҮ 83km/h SPEED
32 2015/09/09 11:28:42 1035УНЗ 76km/h SPEED
33 2015/09/09 22:56:05 1052УНЛ 74km/h SPEED
34 2015/09/09 17:02:22 1111УНӨ 68km/h SPEED
35 2015/09/09 00:16:26 1111УНЯ 75km/h SPEED
36 2015/09/09 07:05:22 1121УНЧ 70km/h SPEED
37 2015/09/09 04:04:50 1167УНЧ 74km/h SPEED
38 2015/09/09 13:48:12 1249УБС 66km/h SPEED
39 2015/09/09 00:32:10 1267УББ 75km/h SPEED
40 2015/09/09 09:59:54 1322УБР 70km/h SPEED
41 2015/09/09 02:54:06 1329УНМ 69km/h SPEED
42 2015/09/09 22:51:06 1357УНН 75km/h SPEED
43 2015/09/09 02:17:19 1412УБВ 70km/h SPEED
44 2015/09/09 13:08:34 1440УБО 72km/h SPEED
45 2015/09/09 10:35:39 1475УБХ 70km/h SPEED
46 2015/09/09 06:54:27 1477УНҮ 67km/h SPEED
47 2015/09/09 01:39:00 1580УНУ 71km/h SPEED
48 2015/09/09 06:52:32 1722ХӨА 76km/h SPEED
49 2015/09/09 07:56:19 1799УНС 87km/h SPEED
50 2015/09/09 15:38:09 1804УБЕ 72km/h SPEED
51 2015/09/09 01:26:12 1826УБН 71km/h SPEED
52 2015/09/09 01:52:42 1897УБК 90km/h SPEED
53 2015/09/09 23:41:05 2201УНҮ 68km/h SPEED
54 2015/09/09 02:53:19 2258УНР 80km/h SPEED
55 2015/09/09 03:02:13 2258УНР 68km/h SPEED
56 2015/09/09 05:33:14 2281УБВ 70km/h SPEED
57 2015/09/09 01:16:29 2295УБД 78km/h SPEED
58 2015/09/09 06:03:39 2311УНЯ 72km/h SPEED
59 2015/09/09 18:13:45 2345УБН 67km/h SPEED
60 2015/09/09 13:26:46 2349УБВ 71km/h SPEED
61 2015/09/09 06:49:22 2383УБВ 67km/h SPEED
62 2015/09/09 07:09:31 2407УБГ 75km/h SPEED
63 2015/09/09 09:49:08 2499УБН 70km/h SPEED
64 2015/09/09 23:43:02 2499УНУ 74km/h SPEED
65 2015/09/09 09:24:57 2505УНС 72km/h SPEED
66 2015/09/09 01:52:34 2573УБВ 74km/h SPEED
67 2015/09/09 02:16:05 2589УНМ 71km/h SPEED
68 2015/09/09 00:29:27 2769УНБ 76km/h SPEED
69 2015/09/09 03:21:13 2779УНМ 73km/h SPEED
70 2015/09/09 04:05:22 2832УБП 73km/h SPEED
71 2015/09/09 14:11:30 2852УББ 73km/h SPEED
72 2015/09/09 16:11:11 2895УНЯ 71km/h SPEED
73 2015/09/09 00:21:27 2966УНТ 73km/h SPEED
74 2015/09/09 00:31:12 2967УНХ 76km/h SPEED
75 2015/09/09 01:52:22 3090УНН 74km/h SPEED
76 2015/09/09 02:42:03 3097УБН 67km/h SPEED
77 2015/09/09 03:32:03 3119УНГ 67km/h SPEED
78 2015/09/09 23:22:00 3320УНА 74km/h SPEED
79 2015/09/09 21:45:28 3383УНД 70km/h SPEED
80 2015/09/09 22:02:12 3400УБУ 76km/h SPEED
81 2015/09/09 23:51:26 3408УБР 83km/h SPEED
82 2015/09/09 22:05:38 3425УБП 67km/h SPEED
83 2015/09/09 20:17:07 3426УНХ 75km/h SPEED
84 2015/09/09 09:49:52 3520УНХ 72km/h SPEED
85 2015/09/09 00:46:22 3538БУЛ 67km/h SPEED
86 2015/09/09 04:46:48 3571УНУ 76km/h SPEED
87 2015/09/09 06:37:52 3584УНВ 77km/h SPEED
88 2015/09/09 05:38:43 3600УНП 75km/h SPEED
89 2015/09/09 02:58:14 3622УНГ 71km/h SPEED
90 2015/09/09 18:04:50 3865УБИ 79km/h SPEED
91 2015/09/09 03:28:32 3898УБВ 67km/h SPEED
92 2015/09/09 16:34:53 4090УНЛ 71km/h SPEED
93 2015/09/09 06:08:36 4146УНГ 81km/h SPEED
94 2015/09/09 04:33:49 4149УНЕ 71km/h SPEED
95 2015/09/09 16:12:11 4160УНР 82km/h SPEED
96 2015/09/09 15:39:42 4330УНМ 67km/h SPEED
97 2015/09/09 02:05:01 4403УНК 75km/h SPEED
98 2015/09/09 15:48:58 4430УБО 77km/h SPEED
99 2015/09/09 05:48:30 4436УНП 70km/h SPEED
100 2015/09/09 05:50:19 4444УБЧ 77km/h SPEED
101 2015/09/09 09:31:20 4465УБҮ 73km/h SPEED
102 2015/09/09 10:52:04 4530УНЯ 83km/h SPEED
103 2015/09/09 11:38:29 4555УБЯ 78km/h SPEED
104 2015/09/09 00:05:00 4603УНБ 74km/h SPEED
105 2015/09/09 01:54:58 4714УНС 73km/h SPEED
106 2015/09/09 07:01:45 4714УНС 76km/h SPEED
107 2015/09/09 01:11:41 4743УНП 72km/h SPEED
108 2015/09/09 23:17:01 4800УБД 67km/h SPEED
109 2015/09/09 07:26:53 4870УНЯ 73km/h SPEED
110 2015/09/09 20:39:09 4888УНБ 70km/h SPEED
111 2015/09/09 00:05:52 5003УБГ 74km/h SPEED
112 2015/09/09 23:16:55 5005ДАР 73km/h SPEED
113 2015/09/09 11:17:51 5009УБА 69km/h SPEED
114 2015/09/09 01:30:17 5059УНВ 85km/h SPEED
115 2015/09/09 13:26:08 5126УНӨ 72km/h SPEED
116 2015/09/09 06:26:01 5143УНП 70km/h SPEED
117 2015/09/09 06:46:33 5218УНП 70km/h SPEED
118 2015/09/09 01:36:28 5300УНИ 77km/h SPEED
119 2015/09/09 06:28:54 5323УБС 70km/h SPEED
120 2015/09/09 21:26:25 5419УБР 71km/h SPEED
121 2015/09/09 05:25:25 5448УБП 82km/h SPEED
122 2015/09/09 01:21:37 5462УНА 67km/h SPEED
123 2015/09/09 23:57:05 5485ТӨВ 78km/h SPEED
124 2015/09/09 05:09:15 5487УНҮ 72km/h SPEED
125 2015/09/09 06:39:43 5503УНЭ 79km/h SPEED
126 2015/09/09 21:36:37 5555УБН 87km/h SPEED
127 2015/09/09 12:42:01 5779УНЯ 75km/h SPEED
128 2015/09/09 02:31:12 5782УНЭ 73km/h SPEED
129 2015/09/09 00:03:23 5789УБД 67km/h SPEED
130 2015/09/09 13:55:31 5884УНҮ 70km/h SPEED
131 2015/09/09 00:26:46 5908УНҮ 75km/h SPEED
132 2015/09/09 05:52:22 5963УНН 73km/h SPEED
133 2015/09/09 06:26:56 5980УБП 70km/h SPEED
134 2015/09/09 18:29:42 5989УБУ 91km/h SPEED
135 2015/09/09 03:08:44 6000УБВ 68km/h SPEED
136 2015/09/09 04:15:22 6002УБР 75km/h SPEED
137 2015/09/09 01:48:40 6185УНГ 68km/h SPEED
138 2015/09/09 10:09:27 6190УНА 71km/h SPEED
139 2015/09/09 16:23:29 6282УБА 72km/h SPEED
140 2015/09/09 06:28:29 6299УБС 82km/h SPEED
141 2015/09/09 12:07:31 6320УБК 73km/h SPEED
142 2015/09/09 09:54:38 6352УБҮ 73km/h SPEED
143 2015/09/09 01:13:41 6469УБЕ 74km/h SPEED
144 2015/09/09 07:33:54 6484УБО 70km/h SPEED
145 2015/09/09 07:51:43 6559УНЧ 72km/h SPEED
146 2015/09/09 14:43:00 6564УНИ 74km/h SPEED
147 2015/09/09 01:06:42 6569УНД 72km/h SPEED
148 2015/09/09 00:48:01 6571УНҮ 75km/h SPEED
149 2015/09/09 00:03:33 6578УНА 69km/h SPEED
150 2015/09/09 03:27:33 6610УНН 77km/h SPEED
151 2015/09/09 00:20:19 6622УБХ 75km/h SPEED
152 2015/09/09 02:50:04 6659УНЧ 89km/h SPEED
153 2015/09/09 23:09:37 6665УНВ 73km/h SPEED
154 2015/09/09 11:19:51 6791УБА 76km/h SPEED
155 2015/09/09 02:09:03 6836УНД 74km/h SPEED
156 2015/09/09 05:44:59 6925УНХ 78km/h SPEED
157 2015/09/09 05:03:48 6929УБК 72km/h SPEED
158 2015/09/09 06:21:18 6936УНЯ 80km/h SPEED
159 2015/09/09 03:44:53 6968УНТ 72km/h SPEED
160 2015/09/09 12:49:02 6980УНУ 70km/h SPEED
161 2015/09/09 04:51:07 6983УБН 71km/h SPEED
162 2015/09/09 04:14:15 7041УНЕ 70km/h SPEED
163 2015/09/09 06:07:24 7071УНГ 73km/h SPEED
164 2015/09/09 07:51:43 7125УНА 82km/h SPEED
165 2015/09/09 02:05:55 7150УБВ 92km/h SPEED
166 2015/09/09 10:27:35 7151УНК 79km/h SPEED
167 2015/09/09 23:17:17 7282УНО 70km/h SPEED
168 2015/09/09 07:16:54 7334УБМ 78km/h SPEED
169 2015/09/09 03:03:41 7375УНЧ 71km/h SPEED
170 2015/09/09 00:39:09 7419УНЯ 71km/h SPEED
171 2015/09/09 15:01:25 7439УНТ 68km/h SPEED
172 2015/09/09 03:35:03 7498УБГ 66km/h SPEED
173 2015/09/09 06:24:04 7498УБГ 73km/h SPEED
174 2015/09/09 04:59:43 7545УНГ 71km/h SPEED
175 2015/09/09 03:39:56 7556УБА 74km/h SPEED
176 2015/09/09 01:13:26 7600УБВ 71km/h SPEED
177 2015/09/09 03:53:35 7619УНН 72km/h SPEED
178 2015/09/09 04:18:27 7626УБР 76km/h SPEED
179 2015/09/09 23:30:25 7627УБГ 69km/h SPEED
180 2015/09/09 10:21:26 7642УНҮ 74km/h SPEED
181 2015/09/09 05:11:38 7688УНТ 81km/h SPEED
182 2015/09/09 05:10:04 7736УБО 72km/h SPEED
183 2015/09/09 03:50:31 7737УНП 84km/h SPEED
184 2015/09/09 01:00:45 7812УБҮ 74km/h SPEED
185 2015/09/09 07:51:45 7825УНИ 79km/h SPEED
186 2015/09/09 11:21:55 7919УНР 84km/h SPEED
187 2015/09/09 03:47:15 7943УБҮ 77km/h SPEED
188 2015/09/09 09:29:07 8009УБИ 72km/h SPEED
189 2015/09/09 14:10:53 8009УБЭ 70km/h SPEED
190 2015/09/09 03:52:23 8044УНР 74km/h SPEED
191 2015/09/09 23:34:01 8084УНА 69km/h SPEED
192 2015/09/09 19:00:52 8111УБУ 72km/h SPEED
193 2015/09/09 10:55:54 8165УНТ 68km/h SPEED
194 2015/09/09 11:09:29 8186УНЧ 71km/h SPEED
195 2015/09/09 03:38:11 8218УНӨ 79km/h SPEED
196 2015/09/09 00:28:00 8269УНС 80km/h SPEED
197 2015/09/09 00:48:01 8271УНЛ 71km/h SPEED
198 2015/09/09 03:50:28 8296УНҮ 89km/h SPEED
199 2015/09/09 12:38:03 8340УНЯ 70km/h SPEED
200 2015/09/09 03:35:04 8389УБВ 76km/h SPEED
201 2015/09/09 23:46:11 8396УБҮ 74km/h SPEED
202 2015/09/09 00:12:41 8408УНО 87km/h SPEED
203 2015/09/09 14:40:20 8457УБГ 71km/h SPEED
204 2015/09/09 22:05:19 8580УБҮ 66km/h SPEED
205 2015/09/09 06:51:11 8777УБВ 89km/h SPEED
206 2015/09/09 10:49:34 8805УНГ 73km/h SPEED
207 2015/09/09 23:03:20 8814УНС 67km/h SPEED
208 2015/09/09 06:44:16 8887УНГ 76km/h SPEED
209 2015/09/09 17:05:24 8967УНР 66km/h SPEED
210 2015/09/09 04:09:09 9054ӨВР 76km/h SPEED
211 2015/09/09 23:29:21 9127УНЭ 74km/h SPEED
212 2015/09/09 03:26:29 9196УБК 72km/h SPEED
213 2015/09/09 23:33:41 9314УНӨ 70km/h SPEED
214 2015/09/09 22:50:53 9339УБС 70km/h SPEED
215 2015/09/09 02:05:59 9454УНЕ 76km/h SPEED
216 2015/09/09 02:51:42 9458УНХ 78km/h SPEED
217 2015/09/09 06:06:07 9469УНТ 76km/h SPEED
218 2015/09/09 15:40:13 9485УНБ 78km/h SPEED
219 2015/09/09 00:24:23 9507УНК 76km/h SPEED
220 2015/09/09 09:31:30 9570УНБ 74km/h SPEED
221 2015/09/09 06:56:41 9611УНЗ 76km/h SPEED
222 2015/09/09 01:23:31 9631УБВ 73km/h SPEED
223 2015/09/09 10:34:44 9666УНО 72km/h SPEED
224 2015/09/09 01:50:24 9683УБҮ 72km/h SPEED
225 2015/09/09 21:45:16 9690УНН 71km/h SPEED
226 2015/09/09 04:15:28 9794УНА 72km/h SPEED
227 2015/09/09 06:59:40 9908УБҮ 76km/h SPEED
228 2015/09/09 23:13:39 9975УБД 72km/h SPEED

в2015.09.09 speed grap2015.09.09 speed car

 

 

 

     

Гэрэл дохионы зөрчилүүд:

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/09/09 15:21:07 0015УБЯ SIGNAL RED / 0.27
2 2015/09/09 16:30:43 0082УБС SIGNAL RED / 0.116
3 2015/09/09 15:39:56 0525УБА SIGNAL RED / 0.057
4 2015/09/09 11:54:53 0930УБВ SIGNAL RED / 0.153
5 2015/09/09 07:52:50 1113УНИ SIGNAL RED / 0.13
6 2015/09/09 08:48:35 1575УБА SIGNAL RED / 0.05
7 2015/09/09 07:46:13 1909УБА SIGNAL RED / 0.07
8 2015/09/09 07:36:13 2940УБП SIGNAL RED / 0.061
9 2015/09/09 11:24:35 3035УБМ SIGNAL RED / 0.269
10 2015/09/09 13:41:01 3134УНХ SIGNAL RED / 0.054
11 2015/09/09 09:19:35 3295УБА SIGNAL RED / 0.169
12 2015/09/09 13:25:53 3367УБҮ SIGNAL RED / 0.202
13 2015/09/09 08:54:34 3461ОРО SIGNAL RED / 0.146
14 2015/09/09 10:15:16 3869УБИ SIGNAL RED / 0.196
15 2015/09/09 08:12:54 3870УНИ SIGNAL RED / 0.229
16 2015/09/09 17:41:13 4142УБН SIGNAL RED / 0.119
17 2015/09/09 22:41:52 4363УНА SIGNAL RED / 0.083
18 2015/09/09 11:59:15 4405УНЭ SIGNAL RED / 0.275
19 2015/09/09 09:24:33 4479УБГ SIGNAL RED / 0.088
20 2015/09/09 11:19:10 4844УНӨ SIGNAL RED / 0.292
21 2015/09/09 14:11:45 4949УНЕ SIGNAL RED / 0.084
22 2015/09/09 09:39:36 5022СЭҮ SIGNAL RED / 0.321
23 2015/09/09 14:55:42 5272УНЕ SIGNAL RED / 0.191
24 2015/09/09 21:36:53 5444УНВ SIGNAL RED / 0.271
25 2015/09/09 13:28:04 5680УНҮ SIGNAL RED / 0.216
26 2015/09/09 16:56:22 6190УНӨ SIGNAL RED / 0.085
27 2015/09/09 23:55:25 6242УНӨ SIGNAL RED / 0.775
28 2015/09/09 16:58:12 6296УБҮ SIGNAL RED / 0.066
29 2015/09/09 03:55:22 6663УБҮ SIGNAL RED / 0.073
30 2015/09/09 16:43:33 6960УНТ SIGNAL RED / 0.115
31 2015/09/09 10:29:34 7014УНТ SIGNAL RED / 0.089
32 2015/09/09 13:34:34 7067УНО SIGNAL RED / 0.1
33 2015/09/09 07:25:43 7075УНЕ SIGNAL RED / 0.189
34 2015/09/09 10:31:41 7106УБҮ SIGNAL RED / 0.104
35 2015/09/09 17:09:19 7131УББ SIGNAL RED / 0.219
36 2015/09/09 07:23:35 7619УБҮ SIGNAL RED / 0.363
37 2015/09/09 15:43:03 8132УНЕ SIGNAL RED / 0.083
38 2015/09/09 10:18:03 8475УНС SIGNAL RED / 0.364
39 2015/09/09 10:08:44 8700УНХ SIGNAL RED / 0.048
40 2015/09/09 13:06:23 9029УБЦ SIGNAL RED / 0.092
41 2015/09/09 16:50:53 9035УБҮ SIGNAL RED / 0.088
42 2015/09/09 14:38:58 9184УНЧ SIGNAL RED / 0.151
43 2015/09/09 07:41:11 9193УНЭ SIGNAL RED / 0.14
44 2015/09/09 21:45:49 9248УБГ SIGNAL RED / 0.142
45 2015/09/09 10:42:57 9395УНМ SIGNAL RED / 0.24
46 2015/09/09 21:58:59 9729УНМ SIGNAL RED / 0.075

2015.09.09 signal car

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд huvsgul.MN хариуцлага хүлээхгүй.

( 1 сэтгэгдэл )Сэтгэгдэл бичих хэсэг 

Шинэ мэдээ

Хяналтын постод гарч буй иргэдэд утлага, рашаан, үрэл хүртээв2 сар 28. 19:41Хөвсгөл аймгийн ЭМГ-аас мэдээлж байна2 сар 28. 19:40Мөрөн сумын авто замын уулзваруудад давс, бодис цацлаа2 сар 28. 19:39Хөвсгөл аймгийн Нөхөрлөл зам хоршоо Онцгой комисст 1 сая төгрөг хандивлав2 сар 28. 19:38Бид бэлэн үү2 сар 28. 19:20“Талх чихэр” ХК “Милл хаус”ХХК-ийн нэрийн барааны цэг Булган аймагт нээлтээ хийнэ2019, 6 сар 17. 10:16БАРИМТ: С.Амарсайханы төрсөн ах С.Ганбат Зайсан, Богд уул орчмын 214 айлын газрыг ДАНГААРАА ЭЗЭМШЖЭЭ2019, 6 сар 17. 10:14Хүүхдээ яаж “сайн хүн” болгох вэ2019, 6 сар 14. 13:01Мөрөн сумын 210 жилийн ой, Хангайн бүсийн даншиг ирэх сарын 27-29-нд болно2019, 6 сар 14. 12:56Могойн голоос хулгайгаар нүүрс тээвэрлэсэн эсэхийг шалгаж тогтооно2019, 6 сар 14. 12:54"Цонжин болдог"-оос илүү жуулчдыг татах Ногоон нуур2019, 6 сар 14. 11:59Монгол. Улсад шинэ үеийн барилгын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 92 жилийн ой, "Барилгачдын өдөр 2018" өдөрлөг 9 сарын 7-нд 10:00 цагаас Барилгачдын талбайд болно2018, 9 сар 6. 8:59Худалдаа Хөгжлийн Банкны шөнийн цагаар хийсэн, хууль бус ажиллагаанд 70 орчим залуус, бөхчүүд оролцжээ2018, 7 сар 25. 19:09Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг дээшлүүлэв2018, 7 сар 17. 19:37В.Путин, Д.Трамп нар ямар тохиролцоонд хүрэв?2018, 7 сар 17. 19:32Монголын кино урлаг хүрээгээ тэлсээр...2018, 7 сар 17. 19:27Оюу толгой ХХК-ийн уурхайчдад илгээх МЭНДЧИЛГЭЭ2018, 7 сар 9. 15:35“Нийтийн тээврээр соёлтой үйлчлүүлцгээе” сошиал аяны ялагчид тодорч, шагналаа гардаж авлаа2018, 7 сар 5. 13:31Шанхайн олон улсын кино наадамд Монгол кино шилдгийн шилдгээр шалгарчээ2018, 7 сар 5. 12:53Үндэсний их баяр наадмын хөтөлбөр2018, 7 сар 2. 18:05

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © CaakNews.MN 2015 - 2020.